top of page
009.tif

장서영 개인전

<눈부신 미래> 

아마도 예술공간 

2021. 10. 15 - 11. 11

사진 조준용

Seo Young Chang's solo exhibition

<A Blinding Future> 

Amado Art Space

2021. 10. 15 - 11. 11

Photo Cho Junyong

016.tif
017.tif
AIR, 싱글채널영상, 17분 28초, 2021(4).jpg
AIR, 싱글채널영상, 17분 28초, 2021(3).jpg
AIR, 싱글채널영상, 17분 28초, 2021.jpg

에어, 단채널 영상, 17분 28초, 2021

AIR, single-channel video, 17min 28sec, 2021

022.tif
021.tif
030.tif
032.tif
031.tif
023.tif
024.tif
211107_csy_20.jpg
211107_csy_17.jpg

구, 돔, 파이프, 종이에 인쇄, 19.8×(10~240)cm, 2021

Sphere, Dome, Pipe, print on paper, 19.8×(10~240)cm, 2021

014.tif

렌즈탑, 단채널 영상, 5분, 2019

Lens Tower, single-channel video, 5min, 2019

034.tif
037.tif
스크린샷 2022-06-18 오후 11.09.47.png
그 시간선의 끝에서 당신을 기다리고 있을,, 싱글채널영상, 2시간 19분 52초, 2021  .jpg
스크린샷 2022-06-18 오후 11.07.57.png

광선드릴, 단채널 영상, 2시간 19분 52초, 2021

Sparkler, single-channel video, 2hrs 19min 52sec, 2021

040.tif
041.tif
039.tif

백내장, 단채널 영상, 6분 17초, 2021

Cataracts, single-channel video, 6min 17sec, 2021

042.tif
044.tif
045.tif
048.tif
051.tif
013.tif
004.tif
008.tif
메리-고-라운드, 싱글채널영상, 11분 21초, 2021 .jpg
스크린샷 2022-06-18 오후 6.34.17.png
스크린샷 2022-06-18 오후 6.35.12.png
07.jpg

메리-고-라운드, 단채널 영상, 11분 21초, 2021

Merry-Go-Round, single-channel video, 11min 21sec, 2021

bottom of page